DEFINICJE

CS Wspólna – Centrum Szkoleniowe "Wspólna" (prowadzone przez JP Solutions Sp. z o.o., ul. Wspólna 56, 00-696 Warszawa) z siedzibą w Warszawie, a także pracownicy CS Wspólna dokonujący rezerwacji i przygotowania S al

Klient – podmiot dokonujący rezerwacji, który zamie rza zorganizować Szkolenie w Sali/salach szkoleniowej/szkoleniowych Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady re zerwacji, najmu i korzystania z Sal szkoleniowych

Sala szkoleniowa lub sale – powierzchnie będące w dyspozycji CS Wspólna przeznaczone do celów spotkań, konferencji, szkoleń, itp. Uczestnik – osoba biorącą udział w Szkoleniu Umowa najmu – umowa cywilno-prawną zawartą pomiędzy CS Wspólna a Klientem, której przedmiotem jest najem powierzchni na potrze by zorganizowania Szkolenia

Szkolenie – oznacza wszystkie zdarzenia organizowan e przez Klienta, w tym szkolenia, konferencje i spotkania

ZASADY OGÓLNE

 1. Sale szkoleniowe udostępniane są na 30 min przed sz koleniem. Udostępnienie Sali wcześniej niż określono w zd. 1. jest możliwe jedyn ie za uprzednią zgodą CS Wspólna i po potwierdzeniu dostępności Sali szk oleniowej w tym terminie. Zastrzegamy, że CS Wspólna może swobodnie dyspo nować Salami szkoleniowymi w godzinach nieobjętych najmem.
 2. Sale wynajmowane są od poniedziałku do piątku maksy malnie do godziny 17:00, a w weekend do 18:00. W poszczególnych sytuacjach możli wy jest dłuższy wynajem - prosimy o kontakt z CS Wspólna, wówczas zweryfi kujemy czy jest to możliwe.
 3. Istnieje możliwość przechowania przez Klienta mater iałów w Sekretariacie, zarówno przed jak i po szkoleniu. Termin dostarczenia mater iałów i jego odbioru należy wcześniej skonsultować z obsługą CS Wspólna.
 4. Klient jest zobligowany do przestrzegania godzin sz kolenia.
 5. Klient jest zobligowany do wcześniejszego przekazan ia informacji o korzystaniu z własnych urządzeń elektronicznych (laptopy, projekt or, drukarka, inne urządzenia itp.), nie później jednak niż 1 dzień przed termin em Szkolenia.
 6. Po szkoleniu Klient jest zobowiązany zabrać ze sobą wszystkie materiały szkoleniowe i promocyjno-informacyjne (roll-up, itp.) oraz wartoś ciowe przedmioty (laptopy, telefony, itp.). W przypadku szkoleń kilkudniowych i chęci pozostawienia materiałów w sali prosimy o kontakt, wówczas zweryfikujemy czy jest to możliwe. Nieodebrane materiały Klienta ulegają archiwizacji na koszt Kli enta po upływie 7 dni od upływu uzgodnionego terminu.
 7. Klient nie może samodzielnie świadczyć na terenie C S Wspólna usług kateringowych, w szczególności organizować przerw k awowych, chyba że CS Wspólna wyrazi na powyższe zgodę.
 8. Na terenie CS Wspólna obowiązuje zakaz palenia, wnoszenia i spożywania w Salach szkoleniowych gorących posiłków oraz spożywa nia alkoholu. Klient i Uczestnicy szkolenia zobligowani są do przestrzegan ia zakazu palenia na terenie CS Wspólna, zakazu wnoszenia do Sal szkoleniowych gorących posiłków, zakazu spożywania alkoholu oraz zachowania porządku w Sala ch.
 9. Klient zobowiązuje się korzystać z Sal szkoleniowyc h będących przedmiotem najmu oraz niezbędnego sprzętu szkoleniowego, jeśli taki został udostępniony, z należytą starannością w sposób odpowiadający właściwościom, zgodnie z przeznaczeniem określonym w formularzu zamówienia oraz oddać Sale szkoleniowe i sprzęt szkoleniowy po zakończeniu najmu w stanie nie pogor szonym ponad normalne zużycie.
 10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Klien ta sprzętu szkoleniowego lub Sali szkoleniowej (wykładzina, ściany, itp.), Klient pok ryje koszty niezbędnych napraw.
 11. CS Wspólna nie ponosi odpowiedzialności za mien ie pozostawione na terenie CS Wspólna.
 12. CS Wspólna nie ponosi odpowiedzialności za nied ogodności wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 13. CS Wspólna zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu Sal szkoleniowych, jeżeli charakter planowanego szkolenia i jego termin nie d a się pogodzić z uzasadnionymi interesami innych Klientów, w szczególności jeśli n ie jest możliwe zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu innych Szkoleń. CS Pankiew icza odmówi wynajmu Sal szkoleniowych jeśli charakter planowanego Szkolenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub zorganizowanie Szkolenia wymaga uzyskania stosownych zgód lub zezwoleń.
 14. Klient nie ma prawu wynajmowania, użyczania lub udo stępniania Sal podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody CS Wspólna.
 15. Wprowadzanie zwierząt na teren CS Wspólna jest zabronione

REZERWACJA

 1. Przesłanie oferty Klientowi na wynajem sal nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji Sali szkoleniowej. Dostępność sal wymaga potwierdzenia ze strony CS Wspólna.
 2. CS Wspólna wynajmuje sale na szkolenia całodnio we tj. 8-godzinne (8 godzin zegarowych). Możliwość krótszego wynajmu sali (wyna jem sali na godziny) istnieje wyłącznie w przypadku tzw. "krótkich terminów" (zap ytania złożonego na 2-3 dni przed terminem planowanego szkolenia) lub w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) W tym przypadku 4 h to minimalna liczba godzin wyna jmu w ciągu jednego dnia roboczego. CS Wspólna nalicza pełne godziny naj mu sali
 3. Klient może dokonać wstępnej rezerwacji Sali szkole niowej tylko drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wstępna rezerwacja je st nieodpłatna i oznacza gwarancję, iż Sala nie zostanie wynajęta innej firm ie bez wcześniejszej prośby o potwierdzenie rezerwacji. CS Wspólna zwróci się do Klienta z prośbą o potwierdzenie wstępnej rezerwacji w przypadku kiedy pojawi się nowe zapytania od innej firmy lub osoby z potwierdzonym szkoleniem na zarezerwowany termin tej samej Sali. Klient wówczas może anulować lub potwie rdzić wynajem. W przypadku braku udzielenia informacji zwrotnej e-mailem przez Klienta (w przeciągu 24 h od momentu wysłania prośby o potwierdzenie) CS Pankiew icza może anulować wstępną rezerwację .
 4. Potwierdzenie rezerwacji dokonuje się poprzez przes łanie wypełnionego formularza rezerwacji drogą e-mailową. Na podstawie przesłaneg o formularza rezerwacji CS Wspólna ma prawo naliczyć opłatę za wynajem zad eklarowany w formularzu nawet w sytuacji, w której szkolenie nie odbędzie s ię, chyba że wcześniej w określonym w pkt 18. terminie Klient anuluje rezerw ację.
 5. Potwierdzonej rezerwacji nie można anulować.
 6. Na podstawie potwierdzonej rezerwacji CS Pankiewicz a może wystosować fakturę pro-forma opiewającą na całość kosztów rezerwacji l ub jej część.
 7. Klient może anulować wstępną rezerwację bez ponosze nia kosztów, najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem wyłącznie dro gą e-mailową chyba że Klient zostanie wcześniej poproszony o potwierdzenie rezer wacji w trybie określonych w pkt. 18. Termin potwierdzenia wstępnej rezerwacji m oże ulec skróceniu za uprzednią zgodą CS Wspólna. Rezygnacja musi zostać przesł ana drogą e-mailową.
 8. W przypadku potwierdzenia wynajmu (przesłania formu larza zamówienia) i braku przybycia Klienta w wyznaczonym terminie, CS Pankie wicza ma prawo obciążyć Klienta pełnym kosztem wynajmu sali oraz zamówionyc h przez niego usług dodatkowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkac h możemy odstąpić od powyższego zapisu.
 9. CS Wspólna realizuje usługi w oparciu o informa cje przesłane przez Klienta w formularzu zamówienia. Późniejsza modyfikacja infor macji dotycząca szczegółów wynajmu (np. ustawienie sali, liczba uczestników sz kolenia) jest możliwa tylko za zgodą CS Wspólna.

CATERING

 1. Klient jest zobowiązany przesłać ostateczną liczbę osób, dla których zamawia catering, drogą mailową najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem. Na podstawie tej informacji CS Wspólna ma prawo naliczyć opł atę za zamówiony catering nawet w takiej sytuacji, w której w dniu szkolenia liczba osób okaże się mniejsza.
 2. Lunch organizowany jest w pobliskiej restauracji od dalonej od CS Wspólna o 1-3 minuty drogi spacerem. W cenie usługi cateringowej zawiera się rezerwacja terminu, prowadzenie grupy na lunch, przekazanie lunch menu przed pójściem do restauracji, rozliczenie po stronie CS Wspólna.
 3. Restauracja może przygotować posiłek wegetariański. Klient przesyła najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem liczbę osób zaintereso wanych posiłkiem wegetariańskim.

SZKOLENIE KOMPUTEROWE

 1. Klient korzystający ze sprzętu komputerowego Wynajm ującego posiada możliwość instalacji niezbędnych programów, aplikacji i mater iałów w wersji elektronicznej, w dniu szkolenia, a przed jego rozpoczęciem za wcześn iejszą zgodą CS Wspólna. Odpowiedzialność za instalacje wszelkich programów ponosi Klient. W indywidualnych przypadkach Klient może zgłosić chęć przygotowania laptopów, dzień przed szkoleniem. Możliwość wcześniejszego przygoto wania laptopów wymaga potwierdzenia przez CS Wspólna.
 2. Klient korzystający z własnego sprzętu komputeroweg o zobligowany jest każdorazowo do samodzielnego dostarczenia, rozłożen ia jak i złożenia laptopów po Szkoleniu. Sprzęt komputerowy po Szkoleniu może być przechowywany w Sekretariacie na indywidualnie uzgodnionych warunka ch. W przypadku szkoleń kilkudniowych istnieje możliwość pozostawienia sprz ętu w sali szkoleniowej na indywidulanie uzgodnionych warunkach. Możliwość prz echowania laptopów i sprzętu komputerowego wymaga uprzedniego potwierdzenia prze z CS Wspólna.
 3. CS Wspólna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nienależyte funkcjonowanie sprzętu komputerowego dostarczonego przez Klienta.
 4. W przypadku wynajmu sprzętu komputerowego, należy p rzesłać orientacyjną liczbę laptopów najpóźniej 10 dni roboczych przed szkoleni em, oraz ostateczną najpóźniej na 5 dni robocze przed szkoleniem. W szczególnie uz asadnionych przypadkach termin może ulec skróceniu

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. CS Wspólna nie ponosi odpowiedzialności za jako ść oraz treść prezentowanych i wykorzystywanych podczas Szkoleń materiałów.
 2. CS Wspólna zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzone na bież ąco do treści Regulaminu .

Zapraszamy do biura

ul. Wspólna 56, 00-686 Warszawa
+ 48 665 01 77 77

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktu mailowego
centrum@centrumwspolna.pl

Copyright

© 2023 Centrum Szkoleniowe Wspólna

Design

Projekt i wykonanie

 • Jeśli chcesz zadać nam pytanie lub chcesz dokonać rezerwacji sal, wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń na numer 665 01 77 77
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Wyrażenie zgody jest wymagane
  Nieprawidłowe dane